Privacybeleid SBU

Privacyverklaring Stichting Studiebegeleiding Uden

Persoonsgegevens die wij verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Privacyverklaring Stichting Studiebegeleidig Uden

Stichting Studiebegeleiding Uden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: studiebegeleiding-uden.nl

E-mailadres: studiebegeleidinguden@gmail.com

Telefoonnummer: 06 – 53 51 55 06

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Studiebegeleiding Uden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam van uw zoon/dochter

– Geboortedatum van uw zoon/dochter

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Rapportages over de begeleiding

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Studiebegeleiding Uden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het inzetten van de juiste studiebegeleiding.

– Het afhandelen van uw betaling.

– Om contact met u te kunnen opnemen, via telefoon, e-mail of post, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Studiebegeleiding Uden neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Studiebegeleiding Uden) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen van de SBU te realiseren.

Gegevens die betrekking hebben op de financiële administratie worden bewaard met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Studiebegeleiding Uden verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Derden zijn in ieder geval de mentoren/coaches en vakdocenten van de leerlingen. Het SBU team vraagt, indien nodig, aanvullende informatie over de leerlingen en deelt de rapportages die de begeleidsters gedurende het jaar maken zowel met de ouders als met de coaches. (Mocht u hier bezwaar tegen hebben: zie onderdeel gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Studiebegeleiding Uden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Studiebegeleiding Uden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar studiebegeleidinguden@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Studiebegeleiding Uden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Studiebegeleiding Uden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via studiebegeleidinguden@gmail.com